Τεχνική Υπηρεσία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Τεχνική Υπηρεσία
18 Οκτ. 2023
Κατασκευή δημόσιου πεζοδρομίου - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ

Πληροφορίες: Μαρίνα Κασσιανού 22797440 marina.kassianou@nicosiamunicipality.org.cy

18 Οκτ. 2023
Κατασκευή δημόσιου πεζοδρομίου - Τυπική λεπτομέρεια - με οχετό ομβρίων

Πληροφορίες: Μαρίνα Κασσιανού 22797440 marina.kassianou@nicosiamunicipality.org.cy

18 Οκτ. 2023
Κατασκευή δημόσιου πεζοδρομίου - Τσιμεντόπλακες και κρασπεδόλιθοι

Πληροφορίες: Μαρίνα Κασσιανού 22797440 marina.kassianou@nicosiamunicipality.org.cy