Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας «Έξυπνης Πόλης»

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Έργα υπό κατασκευή / Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας «Έξυπνης Πόλης»
Ο Δήμος Λευκωσίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Λευκωσίας σε έξυπνη βιώσιμη πόλη και σε πρωτεύουσα καινοτομίας, υιοθέτησε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό έξυπνης πόλης.

Η Στρατηγική Έξυπνης Πόλης έχει αναλύσει και προσαρμόσει τις καλύτερες στρατηγικές και πρακτικές «έξυπνων πόλεων» στο επιχειρησιακό και λειτουργικό περιβάλλον της Λευκωσίας, προτείνοντας ταυτόχρονα μια σειρά από δράσεις που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη όλων των υπολοίπων στρατηγικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων μας (όπως της ΟΒΑΑ, του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κλπ.) και θα εφαρμοστούν σε όλα τα έργα που υλοποιούνται στην πρωτεύουσα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Λευκωσίας: 
 • Ενσωμάτωσε στην Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΒΑΑ) 2014 – 2020 τις βασικές αρχές της έξυπνης πόλης, οριζόντια, σε όλες τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.
 • Εκπόνησε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Έξυπνης Πόλης 2018-2028 καθώς και αναλυτικό Σχέδιο Δράσης,
 • Σχεδίασε την εφαρμογή υποδομών και συστημάτων Έξυπνης Πόλης σε υφιστάμενα ή μελλοντικά έργα ανάπλασης,
 • Εκπόνησε αναλυτικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες ετέθησαν σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Ιουλίου 2019
 • Προκηρύσσει έργο προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και λειτουργίας υποδομών και συστημάτων έξυπνης πόλης μαζί με συναφείς υπηρεσίες.
Η συνολική διάρκεια του Έργου θα είναι 46 μήνες, με σταδιακή ολοκλήρωση του κάθε τμήματος του έργου (σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα), ενώ αναμένεται να υπάρχει νομική δέσμευση στις αρχές του 2020 μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών.  Με την ολοκλήρωση του κάθε τμήματος του έργου που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, θα υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα και θα τίθεται σε πιλοτική λειτουργία το εν λόγω τμήμα του Έργου.

Το Έργο Υποδομών και Συστημάτων: «’Έξυπνης Πόλης» του Δήμου Λευκωσίας περιλαμβάνει τις παρακάτω υποδομές και συστήματα:
 • Εγκατάσταση δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Λευκωσίας (Nicosia Fiber Network - NFN) σε ήδη εγκατεστημένη υποδομή ιδιόκτητων σωληνώσεων και φρεατίων.
 • Στοιχεία παθητικού εξοπλισμού διασύνδεσης του δικτύου οπτικών ινών.
 • Στοιχεία ενεργού εξοπλισμού διασύνδεσης και λειτουργίας του δικτύου.
 • Κεντρική υπολογιστική υποδομή συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ασφάλειας δεδομένων.
 • Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi) του Δήμου Λευκωσίας (Nicosia Wireless Network – NWN) και συμπληρωματικές εφαρμογές.
 • Υποδομές και σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης (smart parking).
 • Υποδομές, λογισμικό και συστήματα παρακολούθησης παραμέτρων βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Λευκωσίας και δυναμικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων (smart urban mobility).
 • Υποδομές και λογισμικό παρακολούθησης παρόδιων φωτιστικών μονάδων (smart lighting).
 • Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (environmental sensor).
 • Σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης κάδων απορριμμάτων.
 • Σύστημα και υποδομή ενημέρωσης πολιτών και επισκεπτών μέσω δικτύου info-points και digital signage.
 • Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Έξυπνης Πόλης (πλατφόρμα κανονικοποίησης και οπτικοποίησης δεδομένων).
 • Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης (Smart City Command & Control Center).
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση  του Έργου είναι πολλά και έχουν πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα, στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων μέσω και της έξυπνης βελτίωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.  
 • Αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών παρέμβασης και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των επί μέρους παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της ποιότητας και της χρηστικότητας των αστικών δημοτικών υποδομών.
 • Δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη. 
 • Ανάδειξη της Λευκωσίας σε πρότυπο κέντρο προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 • Δημιουργία πρωτοποριακής αγοράς καινοτόμων εφαρμογών με πεδίο εφαρμογής την «έξυπνη πόλη» της Λευκωσίας.
 • Προώθηση των πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών, μέσω της βελτίωσης του δικτύου δημόσιων μεταφορών, της ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ μεμονωμένων μεταφορέων και μείωση των μεμονωμένων μηχανοκίνητων μεταφορών (στόχος που εξειδικεύεται και στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητα για τη Λευκωσία (ΟΣΚΛ).
 • Ελαχιστοποίηση των αρνητικών παρενεργειών από τη διαβίωση σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον, όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, οι ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος ή την αίσθηση απειλής έναντι της προσωπικής ασφάλειας.

Άλλα Έργα

Φοιτητικά Δωμάτια στις οδούς Βουλγαροκτόνου...

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν 50 δωμάτια, από τα οποία το ένα...

Περισσότερα
Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας

Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας - Κατάλληλη κατασκευή...

Περισσότερα
Αγορά Αγίου Αντωνίου

Με το έργο της ανάπλασης η Δημοτική Αγορά του Αγίου Αντωνίου...

Περισσότερα
Πάρκο Τροχοσανίδας

Το Πάρκο Τροχοσανίδας στον Άγιο Ανδρέα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε...

Περισσότερα