Δήμος Λευκωσίας - ΚΕΕΑΕΔ Φοινιέας

ΚΕΕΑΕΔ Φοινιέας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας.
Το Έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση και εσωτερική διαρρύθμιση κτιρίου επί της οδού Τρικούπη (κτίριο Φοινιέα) στην Παλαιά Πόλη, που θα στεγάσει το "Κέντρο ενημέρωσης και επιμόρφωσης  για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής δράσης"  (εφεξής το «Κέντρο») το οποίο θα ενταχθεί στο ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών δομών του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας (ΠΔΚΛ) που προωθεί την απασχόληση, τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.  
 
Σκοπιμότητα:
 
Α) Η δημιουργία δομής κατάρτισης, υποστήριξης, πληροφόρησης εκπαίδευσης για την προώθηση της απασχόλησης και παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και στήριξης επιχειρηματικότητας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και την εξασφάλιση της ισότιμής πρόσβασης σε θέσεις εργασίας.
 
Β) Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της υποστήριξης, ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης των προσόντων των ωφελούμενων, ώστε να ενταχθούν ισότιμα και με επαγγελματικούς όρους στην αγορά εργασίας.
 
Γ) Η προώθηση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή μέσω της παροχής υπηρεσιών Κατ’  Οίκον Φροντίδας σε ευάλωτους ενήλικες, οικογένειες και ΑμεΑ από εγγεγραμμένους κατ’ οίκον φροντιστές (Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που θέτει η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) με στόχο την αποδέσμευση των άτυπων φροντιστών και την ένταξη-επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 
Σημειώνεται ότι, η ίδρυση της δομής συνάδει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές συμπληρωματικότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης με αντίστοιχες αυτοδιοικητικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
 
Σύντομη περιγραφή:
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής θα αφορούν σε συμβουλευτική υποστήριξη, εργασιακή προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση, μέσα από διαδικασίες συνεχούς καταγραφής της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.
 • Ειδικότερα, η δομή θα είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους συμβούλους που θα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες στην Ομάδα Στόχου:
 • Πληροφόρηση για στήριξη και διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης
 • Παραπομπή των ενδιαφερομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ).
 • Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης
 • Προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής ένταξης ατόμων ευάλωτων ομάδων στον τομέα της κατ΄ οίκον φροντίδας βρεφών, νηπίων και ηλικιωμένων περιλαμβανομένων των ΑμεΑ.
 • Διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξης των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας, μέσα από μορφές και σχέδια δράσης που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπησή τους
 • Ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα προώθησης στην αγορά εργασίας της ομάδας στόχου
 • Προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης δομών και φορέων υποστήριξης της ομάδας-στόχου, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικής και στήριξης με εξατομικευμένο τρόπο
 • Προσδιορισμός επιχειρηματικού προφίλ του κάθε ωφελούμενου μέσω ερωτηματολογίου που θα δίνει πληροφόρηση για τις δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες του ωφελούμενου με σκοπό:
 • Να διασαφηνιστεί εάν ο ωφελούμενος προορίζεται για στήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ ή για στήριξη στην εύρεση εργασίας
 • Να δημιουργηθεί προσωπικό σχέδιο παρέμβασης για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ωφελούμενου καθώς και για στήριξη των αδυναμιών του ως προς το επιθυμητό επιχειρηματικό προφίλ που θέλει να πετύχει
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης ανάπτυξης δεξιοτήτων (Επαγγελματικών και Κοινωνικών) με βάση τις ανάγκες που θα έχουν εξακριβωθεί από το πιο πάνω ερωτηματολόγιο καθώς και από τους υπόλοιπους ωφελούμενους του Κέντρου αναλόγως των τομέων απασχόλησης που επιθυμούν να ενταχθούν με στόχο να διασφαλίσουν τις βασικές γνώσεις και αρχές. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα  περιλαμβάνουν και μέρος διαδικαστικό όπου η υφιστάμενη νομοθεσία και απαραίτητα βήματα για την δημιουργία επιχείρησης θα αναλύονται.

Άλλα Έργα

ΚΕΕΑΕΔ Φοινιέας

Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και...

Περισσότερα
Φωτισμός τμήματος των Ενετικών τειχών της...

Με εντυπωσιακό φωτισμό έχει αναδειχθεί τμήμα των Ενετικών Τειχών της...

Περισσότερα
Αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας μετά την ολοκληρωμένη συνολική ανακαίνιση...

Περισσότερα
Νέο κτίριο της Βουλής

Το 1994 προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση νέου...

Περισσότερα