Εσωτερικός Έλεγχος

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Εσωτερικός Έλεγχος
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υπηρεσία η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή των Κανονισμών και των διαδικασιών του Δήμου και προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωση. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις υπηρεσίες, στα ταμεία και στο προσωπικό του Δήμου