Δήμος Λευκωσίας - Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου


Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υπηρεσία η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή των Κανονισμών και των διαδικασιών του Δήμου και προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωση. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις υπηρεσίες, στα ταμεία και στο προσωπικό του Δήμου