Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022
Δευ, 19 Σεπ. 2022 09:25
Η εταιρεία Nicosia For Art Limited και ο Δήμος Λευκωσίας συνδιοργανώνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022, και προσκαλούν επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) Κυπριακής καταγωγής ή ιθαγένειας, ή/και σε οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο να υποβάλουν προτάσεις για μελέτη και πιθανή ένταξη τους στο πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο 2022. 

Γίνονται δεκτές προτάσεις για παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού και μουσικής, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, καθώς και προτάσεις για το παράλληλο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ που περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους:

1. Να στηρίξει και να αναδείξει νέους επαγγελματίες δημιουργούς και να προβάλει τα ταλέντα της Κύπρου
2. Να προτείνει πολιτιστικές δράσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πολίτες να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά.
3. Να προτείνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσα από την επαφή τους με άλλες κουλτούρες, άλλα ήθη, διαφορετικά κοινωνικά σύνολα.

ΟΡΟΙ: 

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) Κυπριακής καταγωγής ή ιθαγένειας, ή/και σε οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο. 
2. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Επαρχία Λευκωσίας. 
3. Η αμοιβή του προτείνοντα/ της προτείνουσας καθορίζεται στο 75% των καθαρών εισπράξεων των παραστάσεων του/ της (αφού αφαιρεθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο φόρος θεάματος) με ελάχιστο ποσό τα €100 ανά συντελεστή και καλλιτέχνη που συμμετέχει στην παράσταση.
4. Οι συνδιοργανωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη.
5. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει η προτείνουσα/ ο προτείνων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει αποκλειστικά την προτείνουσα/ τον προτείνοντα.
6. Οι συνδιοργανωτές θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει η προτείνουσα/ ο προτείνων, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο.
7. Τα έξοδα προβολής κάθε εκδήλωσης, όπως και ενοικίασης χώρου θα αναληφθούν από τους συνδιοργανωτές.
8. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
9. Σε περίπτωση που οι συνδιοργανωτές ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσουν, η προτείνουσα/ ο προτείνων θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική της/ του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
10. Η προτείνουσας/ ο προτείνων έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης, την προσέλευση και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
11. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
12. Σε περίπτωση ακύρωσης/μη διεξαγωγής όλων ή οποιουδήποτε αριθμού των θεατρικών παραστάσεων με υπαιτιότητα την προτείνουσας/ του προτείνοντος ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις παραστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τους συνδιοργανωτές αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε η προτείνουσα/ ο προτείνων θα καταβάλει στους συνδιοργανωτές ως αποζημίωση, ποσό ίσο με το 10% των καθαρών εισπράξεων των παραστάσεων της/ του (αφού αφαιρεθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο φόρος θεάματος), υποθέτοντας πώληση όλων των εισιτηρίων της παράστασης/ των παραστάσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
2. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 στις 11:59μμ, στο nicifest@nicosiamunicipality.org.cy
3. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της ανοικτής πρόσκλησης.
4. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω.  Σημειώνεται ότι ελλιπείς προτάσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές
i. Πλήρη περιγραφή και ανάπτυξη της πρότασης με αναφορά στην σκηνοθετική προσέγγιση και το σκεπτικό που διέπει την παραγωγή (1 σελίδα).  Η όλη πρόταση πρέπει να συνάδει με τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ που περιγράφεται παραπάνω. 
ii. Υποστηρικτικό υλικό όπως βίντεο και φωτογραφίες της παράστασης, ή βίντεο από προηγούμενες παραγωγές της προτείνουσας/ του προτείνοντος σε περίπτωση που είναι εντελώς καινούργια παραγωγή, κριτικές (από την προτεινόμενη ή προηγούμενες παραγωγές) και γενικά ό,τιδήποτε θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη εικόνα της πρότασης.
iii. Πλήρη ονομαστικό κατάλογο και βιογραφικά των καλλιτεχνών, καθώς και τα ονόματα των ατόμων τεχνικής υποστήριξης.
iv. Αναλυτικό κόστος ανά παράσταση που θα περιλαμβάνει τα πάντα μέχρι το τελικό προϊόν επί σκηνής (μισθοί, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα, έξοδα παραγωγής, αεροπορικά εισιτήρια, επιδόματα, τεχνική υποστήριξη, μεταφορικά έξοδα, φόρος εισοδήματος κλπ.)
v. Σύντομη αναφορά στο προφίλ της προτείνουσας/ του προτείνοντος (1 Σελίδα) καθώς και βιογραφικά όλων των βασικών συντελεστών και καλλιτεχνών.
vi. Τη διάρκεια της παράστασης, ο χρόνος που απαιτείται για το στήσιμο/ πρόβες της παράστασης, τις προτεινόμενες ημερομηνίες υλοποίησης τους καθώς και τον προτεινόμενο τύπο θεατρικής σκηνής (ιταλική σκηνή ή studio theatre/ black box)

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του φεστιβάλ, Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, στο τηλέφωνο 99080865 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nicifest@nicosiamunicipality.org.cy.

H συνημμένη φωτογραφία είναι από την παράσταση της Κύπριας χορογράφου Έλενας Αντωνίου «WISH», που συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2021 (photo credit: Μιχάλης Γεωργιάδης).