Άδειες Σκύλου

Γενικές οδηγίες & σημαντικές πληροφορίες
  • Η άδεια κατοχής ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την ανανεώνει κάθε χρόνο.
  • Το τέλος έκδοσης άδειας κατοχής σκύλου στειρωμένου ή μη στειρωμένου είτε θηλυκού είτε αρσενικού ανέρχεται στα €20,50.
  • Για σκύλους που ανήκουν στις πιο κάτω φυλές ή σε διασταυρώσεις τους το τέλος της άδειας κατοχής είναι (€170,00) εκατόν εβδομήντα ευρώ και για την έκδοση της άδειας υπάρχει η προϋπόθεση ότι ο σκύλος είναι στειρωμένος και ασφαλισμένος έναντι ζημιάς σε ξένη περιουσία και προξένηση βλάβης έναντι οποιουδήποτε προσώπου. Επίσης πρέπει να φέρει φίμωτρο και να είναι δεμένος με λουρί και να κρατείται από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο 16 ετών και πάνω, όταν βρίσκεται εκτός  των ορίων της οικίας ή των υποστατικών του ιδιοκτήτη του. Για σκύλους που ανήκουν στις φυλές αυτές η έκδοση άδειας θα γίνεται μόνο από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας  και αφού επιβεβαιωθεί από Λειτουργό της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
  1. Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
  2. Japanese Tossa
  3. Dogo Argentino
  4. Fila Brazileiro
  • Σε περίπτωση που σκύλος πωληθεί ή παραχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο τότε η άδεια κατοχής μπορεί να μεταβιβαστεί κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του παλαιού και νέου κατόχου με οπισθογράφηση της άδειας μέχρι την υπόλοιπη περίοδο της ισχύος της.  
  • Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας κατοχής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να αρνηθεί να ανανεώσει άδεια ή να ανακαλέσει και/ ή ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια που χορήγησε σε οποιοδήποτε πρόσωπο για κατοχή σκύλου:
(α) Όταν ο σκύλος διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή ότι φαίνεται επικίνδυνος για το κοινό ή τα ζώα,
(β) Όταν βρίσκεται εκτός του υποστατικού του ιδιοκτήτη,
(γ) Όταν διαπιστώνεται ότι προκαλεί οχληρία,
(δ) Όταν ανήκει σε μια από τις επικίνδυνες φυλές,  
(ε) Όταν το πρόσωπο το οποίο αποτείνεται για χορήγηση άδειας κατοχής είναι ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών ή έχει καταδικασθεί για παράβαση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου,
(στ) Όταν ο αιτητής άδειας κατοχής σκύλου, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σκύλου δε διαθέτει τους χώρους ή τα υποστατικά που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης,
(ζ) Όταν οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία άλλων σκύλων ή ζώων,
(η) Όταν ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει το σκύλο του ή εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη, φροντιστή ή φύλακα του σκύλου ο σκύλος δραπετεύει ή διαφεύγει,
(θ) Όταν ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή υποστατικά που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, εκτός αν έχει γραπτή εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη,
(ι) Όταν ο σκύλος αφήνεται συστηματικά να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους, αφήνει ακαθαρσίες οπουδήποτε και προκαλεί οχληρία στους ενοίκους των παρακείμενων με το χώρο του υποστατικού.