Ο Δήμος Λευκωσίας Σήμερα

Η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Λευκωσία είναι το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζον Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους, αλλά η μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας - εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου, όπου σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα πρέπει να βρίσκονται οι βασικές κρατικές υπηρεσίες.
 
Επικεφαλής του Δήμου Λευκωσίας είναι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο που αποτελείται από 26 Δημοτικούς Συμβούλους, ένας εκ των οποίων εκτελεί χρέη Αντιδημάρχου.
 
Ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους βάση του Περί Δήμων Νόμου. Υποεπιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λειτουργούν μόνο ως συμβουλευτικά σώματα και σύμφωνα με τις οδηγίες και πρόνοιες που καθορίζει το Συμβούλιο.
 
Ο Δήμαρχος έχει την απόλυτη εκτελεστική εξουσία, εξασκεί τον κεντρικό έλεγχο και διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του προσωπικού του Δήμου.
 
Όλοι οι Δήμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελεί διοικητικό όργανο της Ένωσης και διορίζεται από τους αντιπροσώπους των Δήμων για περίοδο δυόμισι ετών.