Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για Εταιρείες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Μεταβίβαση Ακινήτου / Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για ΕταιρείεςUpload:

Upload:Χρέωση:
€5

Σημείωση: Για κάθε συνιδιοκτήτη χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση και ο Δήμος θα εκδίδει ξεχωριστή βεβαίωση.