Σχέδιο Ισότητας Φύλων 2022 - 2027

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Εκστρατείες & Προγράμματα / Σχέδιο Ισότητας Φύλων 2022 - 2027

ΑΞΟΝΑΣ Α | Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής – ιδιωτικής ζωής

Στόχος
Στήριξη γυναικών στους πολλαπλούς τους ρόλους ως μητέρες, εργαζόμενες, άτυπες φροντίστριες παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων, υποστήριξη για την είσοδο στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα. Τα μέτρα στοχεύουν ιδιαίτερα στη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Μέτρα
 • Δυνατότητα τηλεργασίας μητέρων μελών του προσωπικού σε περιπτώσεις ασθένειας παιδιών ≤ των 15 ετών για το ανώτερο 8 ημερών ετησίως
 • Δημιουργία «χώρου/δωματίου θηλασμού/άντλησης» στο Δήμο
 • Προγράμματα παιδικής φροντίδας από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 • Προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 • Συμβουλές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα από εξειδικευμένους συμβούλους
 • Παροχή σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων για θέματα που αφορούν τις γυναίκες και συνεργασίες με σχετικούς οργανισμούς
 • Προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 • Συμβουλές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα από εξειδικευμένους συμβούλους
 • Παροχή σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων για θέματα που αφορούν τις γυναίκες και συνεργασίες με σχετικούς οργανισμούς


ΑΞΟΝΑΣ Β | Ισορροπία εκπροσώπησης των φύλων σε ηγετικές θέσεις / κέντρα λήψης αποφάσεων

Στόχος
Προώθηση και διατήρηση της έμφυλης ισορροπίας σε ηγετικές θέσεις τόσο ανάμεσα στο προσωπικό του Δήμο όσο και στο εκλελεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέτρα
 • Καταγραφή αριθμού γυναικών / ανδρών στις ανώτερες θέσεις του Δήμου και ανάλυση φύλου
 • Σύσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την προώθηση γυναικών στις θέσεις Προέδρων των Επιτροπών του Δήμου
 • Ενδυνάμωση γυναικών με κατάρτιση σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης


ΑΞΟΝΑΣ Γ | Ισότητα των φύλων στις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης προσωπικού

Στόχος
Ενημέρωση του προσωπικού με τη γνωστοποίηση όλης της σχετικής νομοθεσίας που αφορά θέματα ισότητας και στην εξασφάλιση ισότιμης διαδικασίας στην πρόσληψη / ανέλιξη του προσωπικού.

Μέτρα
 • Ανάρτηση της σχετικής με τα θέματα ισότητας νομοθεσίας σε συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας και στο εσωτερικό σύστημα
 • Διασφάλιση για την τήρηση της ισότητας κατά τη διαδικασία προσλήψεων με τη διασφάλιση της χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στις προκηρύξεις θέσεων και τη χρήση ουδετέρων ως προς το φύλο ερωτήσεων που τίθενται κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις υποψηφίων


ΑΞΟΝΑΣ Δ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του Δήμου

Στόχος
Προώθηση και διατήρηση της έμφυλης ισορροπίας σε ηγετικές θέσεις τόσο ανάμεσα στο προσωπικό του Δήμο όσο και στο εκλελεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέτρα
 • Χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στα δημόσια έγγραφα, ανακοινώσεις, αναρτήσεις στα ΜΚΔ με την γνωστοποίηση οδηγού προς το προσωπικό και την ανάρτησή του στο σύστημα Intranet
 • Προβολή θεμάτων ισότητας των φύλων για την ευαισθητοποίηση του κοινού με την ενεργή συμμετοχή του Δήμου σε διοργανώσεις, εκστρατείες, ημερίδες και τη στήριξη σχετικών εκδηλώσεων


ΑΞΟΝΑΣ Ε | Μέτρα κατά της έμφυλης βίας συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Στόχος
Εξάλειψη φαινομένων έμφυλης βίας και περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Μέτρα
 • Κώδικας για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού