Κλάδος Κατασκευών

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Κλάδος Κατασκευών
Ο κλάδος έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη της κατασκευής και συντήρησης των οικοδομών του Δήμου καθώς και την κατασκευή και συντήρηση των υποδομών της πόλης, (δρόμων, πεζοδρομίων, οχετών ομβρίων κ.α.).

Οι αρμοδιότητες του Κλάδου Κατασκευών είναι κυρίως οι ακόλουθες:
  • Κατασκευή και συντήρηση των οικοδομικών έργων του Δήμου
  • Των έργων οδοποιίας (πεζοδρομίων, ασφάλτου, οχετών ομβρίων κ.τ.λ.)
  • Παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται από τις Αρχές Κοινής Ωφελείας
  • Παρακολούθηση των επικίνδυνων οικοδομών
  • Παρακολούθηση των κατοικιών του «Έργου Αναβίωση Χρυσαλινιώτισσας»
  • Παρακολούθηση της κατασκευής των πεζοδρομίων από τους ιδιώτες / ιδιοκτήτες οικοδομών καθώς και της σωστής κατασκευής οδών μέσα στο πλαίσιο των αδειών διαχωρισμού. 
Μαζική Στήριξη Επικίνδυνων Οικοδομών στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας:

Ο Δήμος Λευκωσίας, μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας να διασφαλίσει αφενός τη διάσωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών, αποφάσισε να προχωρήσει στη μαζική στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών που βρίσκονται στην περιοχή του.  Για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου ο Δήμος έχει προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους € 5.550.000.
Μετά από πρόσφατη έρευνα έχουν εντοπιστεί συνολικά 160 επικίνδυνες οικοδομές στην Εντός των Τειχών Πόλη, καθώς και στους πυρήνες της Παλουριώτισσας, Καϊμακλίου και Αγίων Ομολογητών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 90 του Περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος  ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ότι η οικοδομή τους έχει κηρυχθεί επικίνδυνη για το κοινό, με την επίδοση σχετικής επιστολής και οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη μέτρων  (εργασίες επιδιόρθωσης), για άρση της επικινδυνότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, ο Δήμος έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, να προχωρήσει στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και στη συνέχεια να χρεώσει τον ιδιοκτήτη με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν.