Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης
Ο Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών  και Χώρων Στάθμευσης έχει κυρίως την ευθύνη για τη μελέτη και το σχεδιασμό οικοδομικών έργων και έργων οδοποιίας (όπως ετοιμασία σχεδίων για την κατασκευή πεζοδρομίων, σήμανση/σηματοδότηση Οδών κλπ) καθώς επίσης και τον εντοπισμό και σχεδιασμό τεμαχίων για μετατροπή τους σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης.  Την ευθύνη για την κατασκευή και συντήρηση των έργων αυτών έχει ο Κλάδος Κατασκευών.

Ο Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών και Χώρων Στάθμευσης ασχολείται επίσης με σειρά άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν τεχνικά θέματα καθώς και θέματα για την καλύτερη λειτουργία της πόλης όπως:
 1. Παραλαβή και εξέταση παραπόνων γενικής φύσεως από δημότες.
 2. Κυκλοφοριακές Μελέτες και βελτίωση του οδικού δικτύου/κυκλοφοριακών κόμβων (μονοδρομήσεις, απαγόρευση της στάθμευσης, τοποθέτηση φώτων τροχαίας, διαβάσεων πεζών, κυρτωμάτων οδοστρώματος, κλπ)
 3. Εποπτεία συνεργείου σήμανσης.
 4. Προώθηση και παρακολούθηση πολεοδομικών  έργων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.
 5. Τοπογραφικές εργασίες (υψομετρήσεις, αποτυπώσεις) για την ετοιμασία σχεδίων.
 6. Παρακολούθηση και εφαρμογή προγράμματος ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών για τις στάσεις, στέγαστρα λεωφορείων, μικρά λεωφορεία, δημιουργία ποδηλατόδρομων και ποδηλατοδιαδρομών (εμπλοκή στην ετοιμασία των όρων και τεχνικών προδιαγραφών), σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
 7. Εφαρμογή έργων αναπτύξεως που περιλαμβάνονται στον ετήσιο  προϋπολογισμό.
 8. Απαλλοτριώσεις τεμαχίων.
 9. Εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας.
 10. Εισηγήσεις για Δημιουργία και λειτουργία νέων Δημοτικών χώρων Στάθμευσης.
Οι στόχοι του Κλάδου Κυκλοφοριακού, Μελετών και Χώρων Στάθμευσης είναι οι ακόλουθοι:
 1. Η εφαρμογή των προνοιών της Κυκλοφοριακής Μελέτης/Μελέτης Στάθμευσης που ετοιμάστηκε από ιδιώτη μελετητή για το Δήμο Λευκωσίας και αφορά την κυκλοφοριακή διαχείριση όλων των περιοχών της πόλης.
 2. Προώθηση εξειδικευμένων μελετών και υλοποίηση τους που αφορούν την κυκλοφοριακή διαχείριση των περιοχών των παραδοσιακών γειτονιών.
 3. Ετοιμασία ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης
 4. Έγκριση και υλοποίηση της πρότασης λήψης άμεσων μέτρων για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση/κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην εντός των τειχών πόλη.
 5. Εφαρμογή της εισαγωγής ρυθμιστικών μέτρων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην εντός των τειχών πόλη.
 6. Προώθηση μελετών για την προώθηση του μέτρου «στάθμευση μόνο για κατοίκους» στην εντός των τειχών πόλη καθώς και σε άλλες περιοχές.
 7. Αξιολόγηση της ρύθμισης της στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής της Χρυσαλινιώτισσας.
 8. Μελέτη και προώθηση της κατασκευής πεζοδρομίων.
 9. Επέκταση και κατασκευή ποδηλατόδρόμου/πεζόδρομου στον Πεδιαίο Ποταμό. Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδιαδρομών.
 10. Ετοιμασία και έκδοση των πολεοδομικών αδειών για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της συμφωνίας εκμίσθωσης τεμαχίων.