Λογιστήριο

Δραστηριότητες

Φορολογίες: Η Υπηρεσία ασχολείται με
 • Σύνταξη και Έλεγχος Προϋπολογισμών
 • Έλεγχος και Πραγματοποίηση Δαπανών
 • Εισπράξεις
 • Έλεγχος Ταμειακής Ροής
 • Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων
 
Οι φορολογίες και όλα τα τέλη μπορούν να εξοφληθούν στο Ταμείο του Δήμου, σε όλες τις εμπορικές τράπεζες,  στην ιστοσελίδα e-λευκωσία στη διεύθυνση www.nicosiamunicipality.org.cy, στις ιστοσελίδες Internet Banking των εμπορικών τραπεζών και στην ιστοσελίδα JCCSmart.

Στο Ταμείο εισπράττονται:
 • Επαγγελματικές Άδειες
 • Τέλη Σκυβάλων
 • Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών
 • Δημοτικό Τέλος Ακινήτου Ιδιοκτησίας
 • Άδειες ποτού
 • Άδειες καπνού
 • Άδειες σκύλου
 
Ταμεία:
Διεύθυνση: Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Παλιά Λευκωσία
Ώρες Ταμείου: 8:00-14:30 καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή)