Δημοτική Αποθήκη

Η Δημοτική Αποθήκη βρίσκεται στην περιοχή πίσω από τη Χονδρική Αγορά του Δήμου Λευκωσίας στο Καϊμακλί και απέναντι από τη Βιοτεχνική του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Γιαννάκη Κορομία.

Κύριοι σκοποί της λειτουργίας της Δημοτικής Αποθήκης αλλά και ουσιαστικά ο ρόλος του Δημοτικού Αποθηκάριου είναι να ερευνά και να αγοράζει υλικά, να παραλαμβάνει και να αποθηκεύει υλικά, να προμηθεύει και να εκδίδει υλικά προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, να κάνει έλεγχο των αποθεμάτων, να τηρεί κάρτες των υλικών, βιβλία κλπ. να κάνει προσφορές και να γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών, να κάνει έλεγχο της παραλαβής και της έκδοσης του ρουχισμού του Εργατικού Προσωπικού του Δήμου, καθώς κάνει επίσης έλεγχος και να τηρεί τα βιβλία Πάγιου Ενεργητικού.