Δημοτικές Αγορές

Στο Δήμο Λευκωσίας λειτουργούν σήμερα δυο Δημοτικές Αγορές.
  • Η Αγορά Χονδρικών Πωλήσεων στην οδό Αγίου Ιλαρίωνος Τ.Τ. 1028 στο Καϊμακλί.
  • η Αγορά Αγίου Αντωνίου στην οδό Ευγενίας & Αντωνίου Θεοδότου στη Λευκωσία.
Οργανώνονται επίσης και δύο υπαίθριες Λαϊκές Αγορές την εβδομάδα.
  • Στον χώρο στάθμευσης Κωστάντζα κάθε Τετάρτη και Σάββατο
Οι Δημοτικές Αγορές είναι ανοικτές καθημερινά εκτός Κυριακής και των άλλων επισήμων αργιών, οι δε ώρες λειτουργίας καθορίζονται από τον Επιθεωρητή Αγορών μετά από την έγκριση του Δημάρχου και λειτουργούν κάτω από τον έλεγχο του επιθεωρητή ο οποίος διορίζεται από τον Δήμαρχο.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ» (ΠΑΡΑ ΤΟ «ΟΧΙ»)

Μέρα και Ώρες Λειτουργίας


Κάθε Τετάρτη μέχρι τις 15.00.
Κάθε Σάββατο μέχρι τις 14.00.

Ωράριο τοποθέτησης προϊόντων από τους πωλητές
Μετά τις 00.00μμ της ημέρας που προηγείται της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

Κατανομή χώρου στους πωλητές
Στους ενδιαφερόμενους πωλητές παραχωρείται από τον Επιθεωρητή Αγορών καθορισμένος χώρος για τοποθέτηση των προϊόντων τους. Η τοποθέτηση των προϊόντων εκτός των καθορισμένων χώρων απαγορεύεται. Προϊόντα που θα τοποθετούνται εκτός των καθορισμένων χώρων υπόκεινται σε κατάσχεση από τον Επιθεωρητή Αγορών σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς η σε επιβολή εξώδικου προστίμου €85.

Δικαιώματα για τη χρήση του Χώρου (από την 1η Ιανουαρίου 2003)
Για τη χρήση χώρου 2m Χ 2m δικαίωμα €8,00 ημερησίως.

Στάθμευση οχημάτων
Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στο Χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται βάσει των προνοιών του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδικημάτων Νόμου ή και τα προϊόντα τους θα υπόκειται σε κατάσχεση σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς. Οι πωλητές αφού ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα τους (μέχρι τις 07.00 πμ), θα πρέπει να σταθμεύουν τα οχήματα τους στους χώρους που θα τους υποδεικνύουν οι αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου.

Καθαριότητα Λαϊκής Αγοράς
Οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι πριν από την αποχώρησή τους να διατηρούν καθαρούς τους χώρους της Λαϊκής Αγοράς και οποιαδήποτε άχρηστα να απορρίπτονται στα ειδικά skip που βρίσκονται στο χώρο. Η απόρριψη μετά το πέρας της λειτουργίας της Αγοράς των αδιάθετων προϊόντων και οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων αντικειμένων στο έδαφος απαγορεύεται.