Δήμος Λευκωσίας - Ασφάλεια & Υγεία
Ασφάλεια & Υγεία

Ασφάλεια & Υγεία


Ο Δήµος Λευκωσίας έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας σε κάθε εγκατάσταση όπου απασχολούνται τακτικά περισσότεροι από πέντε εργοδοτούµενοι και έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι ασφάλειας σε αριθµό που καθορίζεται στον πιο κάτω πίνακα.

Αριθµός Εργοδοτουµένων: 5-9
Αριθµός Αντιπροσώπων: 1

Αριθµός Εργοδοτουµένων: 10-19
Αριθµός Αντιπροσώπων: 2

Αριθµός Εργοδοτουµένων: 20-49
Αριθµός Αντιπροσώπων: 3

Αριθµός Εργοδοτουµένων: Ανά 50
Αριθµός Αντιπροσώπων: επιπρόσθετοι 1
  • Γραµµατεία
  • Λογιστήριο – Φόροι
  • Πολιτιστικές Υπηρεσίες
  • Υγειονοµείο
  • Τµήµα Καθαριότητας
  • Τµήµα Ηλεκτρολογίας
  • Δηµοτικό Κέντρο Τεχνών
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δηµοτών
  • Τµήµα Κήπων
  • Τεχνικές Υπηρεσίες
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρεις µήνες ή σε έκτακτες περιπτώσει ζητηθεί τούτο γραπτώς από όλους τους αντιπροσώπους ασφάλειας ή τον εργοδότη ή αµέσως µετά από εργατικό ατύχηµα ή σοβαρό περιστατικό και εξετάζει τα γεγονότα και τα αίτια σε σχέση µε αυτό.

• Ο εργοδότης κοινοποιεί γραπτώς τη σύνθεση των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. Παρέχει στους αντιπροσώπους ασφάλειας και στα άλλα µέλη κάθε δυνατή διευκόλυνση, για σκοπούς πληροφόρησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σε θέµατα επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας.

• Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και παρακολούθηση της
προόδου σε σχέση µε την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων.
• Έχουν γίνει και οργανώνονται προγράµµατα για την αντιµετώπιση,
πληροφόρηση και εκπαίδευση των µελών των επιτροπών ασφάλειας και
υγείας για να είναι σε θέση να διαδραµατίζουν σωστά το ρόλο τους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο εργοδότης υποχρεούται και τηρεί µητρώο σοβαρών περιστατικών και εργατικών ατυχηµάτων, γνωστοποιεί δε τούτο στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Δήµος Λευκωσίας πρωτοπορώντας και εφαρµόζοντας τη Νοµοθεσία έχει διορίσει
Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας µε καθήκοντα και αρµοδιότητες όπως καθορίζει ο
Νόµος, και εκπροσωπεί τον εργοδότη στις συνεδρίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Δήµαρχος και το Συµβούλιο έχει υιοθετήσει πλήρως τη Νοµοθεσία περί ασφάλειας και υγείας και έχει συµφωνήσει µε τους εργοδοτουµένους το κείµενο πολιτικής το οποίο περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη δέσµευση του Δήµου και έχει περιλάβει στους
Προϋπολογισµούς του κάθε τµήµατος και υπηρεσίας την παροχή ικανοποιητικών
πόρων για εφαρµογή της πολιτικής, για επίτευξη ψηλών επιπέδων ασφάλειας και
υγείας έχοντας την ίδια ή µεγαλύτερη σηµασία και προτεραιότητα από άλλα θέµατα που απασχολούν το Δήµο. Είναι µια νέα σύµβαση εργοδοτουµένων και διεύθυνσης υπογεγραµµένη.

Η δέσµευση του Δήµου είναι έµπρακτη αναφορικά µε τη βελτίωση των επιπέδων
ασφάλειας και υγείας παράλληλα οι εργοδοτούµενοι έχουν υποχρέωση να
φροντίζουν για την δική τους αλλά και των άλλων προσώπων ασφάλεια και υγεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
• Να χρησιµοποιούν σωστά τα µηχανήµατα, εργαλεία και οτιδήποτε άλλο
προστατευτικό εξοπλισµό που τους παρέχεται.
• Να χρησιµοποιούν σωστά τα µηχανήµατα, εργαλεία, ουσίες και µεταφορικά
µέσα.
• Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους
µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανηµάτων, εργαλείων, υποστατικών και
κτιρίων και να τα χρησιµοποιούν σωστά.
• Να µεταφέρουν αµέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που
παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία καθώς
και κάθε έλλειψη που διαπιστώνουν στα συστήµατα προστασίας.
• Να παρακολουθούν τα σχετικά µαθήµατα / σεµινάρια σε θέµατα ασφάλειας και
υγείας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Αγορά και αντικατάσταση µε παιχνιδότοπους νέων παιχνιδιών µε πρότυπα και
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στη προσπάθεια του Δήµου για αναβάθµιση των παιχνιδότοπων.
• Αγορά νέων µηχανηµάτων σαρώθρων για την καθαριότητα της πόλης.
• Αγορά νέων ανυψωτικών µηχανηµάτων για ανάγκες εργασιών σε ύψος.

ΥΓΕΙΑ
Αφαίρεση Αµιάντων / Αµιαντοφύλλων

• Μέσα στα πλαίσια της νέα Ευρωπαϊκής οδηγίας για αποξήλωση και
αντικατάσταση των αµιαντοφύλλων από στέγες υποστατικών του Δήµου,
έχουµε προχωρήσει στην αφαίρεση αµιαντοφύλλων από το κτίριο (Παλιάς
Ηλεκτρικής, Κέντρο Καλών Τεχνών) µε εργολάβο ιδιώτη ως επίσης και στην
αγορά Αγίου Αντωνίου.
• Έχει γίνει εκπαίδευση κατάλληλη σε προσωπικό του Δήµου για να µπορούν
να ασχολούνται µε εργασία σε αµιάντους. Είχαµε υποβάλει αίτηση στον
αρχιεπιθεωρητή για αφαίρεση αµιάντων από τα υποστατικά του Τµήµατος
Κήπων. Αφού µας χορηγήθηκε άδεια υλοποιήσαµε την εργασία µε επιτυχία.
• Μέσα στα σχέδια του Δήµου είναι όλα τα υποστατικά που έχουν στις στέγες ή
αλλού, αµιάντους, να αντικατασταθούν. Έχει ληφθεί πρόνοια στο νέο
προϋπολογισµό για χτίσιµο νέων γραφείων στην περιοχή της Χονδρικής
Αγοράς όπου στεγάζονται το Τµήµα Καθαριότητας, Αποθήκη και άλλες
Υπηρεσίες.
• Υπάρχει πρόγραµµα ιατρικών εξετάσεων και εµβολιασµών του εργατικού
προσωπικού και τήρηση µητρώου των εµβολιασµών, ειδικότερα σε άτοµα που
εργάζονται στη χωµατερή Κοτσιάτη και στα Δηµόσια Αποχωρητήρια.

ΔΡΑΣΕΙΣ
• Πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεµινάρια κατάρτισης σε
στελέχη και διευθυντικό προσωπικό για να µπορούν να ελέγχουν και να
καθοδηγούν τους υφισταµένους τους.
• Βασικές πρόνοιες της νοµοθεσίας για θέµατα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία.
• Έχουν πραγµατοποιηθεί σεµινάρια όπως Σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας και Έρευνα Ατυχηµάτων και Συµβάντων στις Κατασκευές.
• Πρακτική εφαρµογή εκτίµησης επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
• Διαδικασίες και οδηγίες συστήµατος ασφάλειας και υγείας κατά OHSAS
18001.
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αναγνώριση ανασφαλών συνθηκών στους
χώρους εργασίας.
• Ασφάλεια στους παιγνιδότοπους.
• Σχέδιο ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα.
• Προστασία της υγείας κατά τις εργασίες µε αµιαντούχα υλικά.

Ο Δήµος Λευκωσίας έχει προβεί σε αναλυτική µελέτη εκτίµηση επικινδυνότητας
συνεχής βελτίωσης σε όλα τα τµήµατα του και υπηρεσίες όπως:

• Γραµµατεία – Λογιστήριο
• Τροχονόµων
• Τεχνικής Υπηρεσίας και Κήπων
• Τµήµα Καθαριότητας
• Υγειονοµική Υπηρεσία
• Κολυµβητήριο

Ευρίσκεται σε υλοποίηση η µελέτη εκτίµηση επικινδυνότητας στη χωµατερή Κοτσιάτη
και στη συνέχεια να ολοκληρώσουµε την όλη προσπάθεια µε την µελέτη Συστήµατος Α & Υ.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
Παρέχεται σε µεγάλο βαθµό βοήθεια από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάρχει αγαστή συνεργασία
αναφορικά µε νοµοθεσίες και κανονισµούς, εκπαιδευτικά προγράµµατα και κάθε
τύπου που αφορά την ασφάλεια και υγεία.