Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Γραμματεία / Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα
Ρόλος και Αποστολή
Η Γραμματεία είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει θέσει. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα αρμόδια τμήματα προς υλοποίηση.

Η Γραμματεία συντονίζει και κινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και δράσεων του Δήμου Λευκωσίας.

Ταυτόχρονα υποβοηθά το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντας του στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει από τα άλλα Τμήματα ή /και άλλες πηγές αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα.

Η Γραμματεία είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος ως η μόνη Εκτελεστική Αρχή του Δήμου για εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοτική Γραμματέας είναι η κυρία Μύρια Πηλακούτα Πολυδωρίδη.

Προϊστάμενος
Προϊστάμενος της Γραμματείας και ολόκληρης της Δημοτικής Υπηρεσίας είναι ο Δήμαρχος, καθοδηγώντας, κατευθύνοντας και ελέγχοντάς την, Περί Δήμων Νόμος, αρ.46.

Χώρος
Η Γραμματεία στεγάζεται στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημαρχείο Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία
Τηλέφωνο (+357) 22797000, Τηλεομοιότυπο (+357) 22663363
E-mail: TownClerkOffice@nicosiamunicipality.org.cy