Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Γραμματεία / Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο Δήμος Λευκωσίας θεωρώντας απαραίτητη την δυναμική παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον ως πρωτεύουσα και ιδιαίτερα ως η τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, αναπτύσσει την Ευρωπαϊκή διάσταση στους σχεδιασμούς, τους στόχους και τις δραστηριότητες του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης της επανένωσης και ενίσχυσης της πόλης.

Δίδοντας μεγάλη προτεραιότητα στην ενημέρωση του Δήμου και ευρύτερα των πολιτών σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα, ίδρυσε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (του Απριλίου 2003) Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΕΥ), στελεχωμένο με αρμόδιους Λειτουργούς.

Το ΓΕΥ συνιστά την κεντρική υπηρεσία συντονισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Δήμου Λευκωσίας σε ευρωπαϊκά θέματα.

Στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται τα εξής:
 • Εντοπισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που δυνατόν να ενδιαφέρουν το Δήμο, πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών και υποστήριξη τους στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών προτάσεων.
 • Αξιοποίηση προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προωθούνται από άλλους φορείς / πόλεις και εξέταση της σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου.
 • Υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Συγκέντρωση κατάλληλου υλικού (μελετών, τεχνογνωσίας, πληροφοριακού υλικού) που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
 • Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
 • Εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς οργανισμούς Ι δίκτυα σαν μέσο για την απόκτηση εμπειρίας από άλλες πόλεις Ι περιφέρειες της Ευρώπης, την εξασφάλιση χρηματοδότησης κοινών δράσεων και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη θεμάτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής που αφορούν τις πόλεις.
 • Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με Ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω και της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προάγουν την ανάπτυξη σχέσεων (π.χ. Αδελφοποίηση Πόλεων 2005).
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Πολιτική που επηρεάζουν το Δήμο και διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Ανάπτυξη των σχέσεων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας με όργανα, υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ενημέρωση των υπαλλήλων και των Δημοτικών Συμβούλων σε Ευρωπαϊκά θέματα.
 • Ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα που τους ενδιαφέρουν και για τις δραστηριότητες του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ευρύτερα στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον.
 • Εξέταση των δυνατοτήτων υλοποίησης δικοινοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Δήμος Λευκωσίας είναι μέλος στις πιο κάτω οργανώσεις / δίκτυα πόλεων:
 • Eurocities
 • Institute of the Regions of Europe (ire)
 • The Strasbourg Club
Το Συμβούλιο της Ευρώπης απένειμε στον Δήμο Λευκωσίας το 2013 το “Ευρωπαϊκό Δίπλωμα - European Diploma”. 
Το 2014 του απένειμε την «Πλάκα της Τιμής – Plaque of Honour» και τη «Σημαία της Τιμής – Flag of Honour» για το συνολικό έργο και τη δράση του για την ενεργή προαγωγή του Ευρωπαϊκού ιδεώδους το 2013. Ο Δήμος Λευκωσίας έγινε ο πρώτος Δήμος  ανάμεσα σε 600 πόλεις που έχει βραβευτεί με δύο βραβεία ταυτόχρονα από την σύσταση του θεσμού.

Ο θεσμός “Europe Prize” καθιερώθηκε το 1955 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κάθε χρόνο η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Ανάπτυξης του Συμβούλιου της Ευρώπης απονέμει βραβεία σε τέσσερεις κατηγορίες σε δήμους της Ευρώπης για την προώθηση της και προβολή της ευρωπαϊκής ιδέας μέσα από ευρωπαϊκές δραστηριότητες όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανισμούς, αδελφοποιήσεις, συνέδρια, ανταλλαγές, προώθηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.