Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Γραμματεία / Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων
Το γραφείο δημοσίων συμβάσεων εχει σκοπό κατά την εκτελέσει των ενεργειών του να αντιμετωπίζονται οι οικονομικοί φορείς ισότιμα, χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό τον αποκλεισμό οποιουδήποτε από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Μεριμνά ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Νόμο.

Μεταξύ άλλων, το γραφείο δημοσίων συμβάσεων:
• μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας,
• παρέχει υποστήριξη στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.