Αρχείο

Στο Δήμο Λευκωσίας το οργανωμένο σύστημα υποστήριξης του διακινούμενου έντυπου υλικού αναλαμβάνει το Αρχείο. Το Αρχείο  είναι η μονάδα του οργανισμού που η αποστολή του είναι  η αρχειοθέτηση και διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και άλλων διακινούμενων εγγράφων.

Το Αρχείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οργανωτικής δομής και υπάγεται απευθείας στη διεύθυνση. Λειτουργεί ως οργανικό μέρος της αλυσίδας των καναλιών επικοινωνίας, σε σχέση με την επεξεργασία των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών. Αποτελεί συγχρόνως την τράπεζα πληροφοριών, με χρήστες το προσωπικό της υπηρεσίας του δήμου αλλά και συχνά το κοινό.