Γραφείο Ασφάλειας & Υγείας

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Γραμματεία / Γραφείο Ασφάλειας & Υγείας
Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμους 1996-2015  ο Δήμος Λευκωσίας έχει εγκαθιδρύσει  το δικό του σύστημα ασφάλειας και υγείας κατά (ISO 45001) και έχει διορίσει Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως ορίζουν οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Επιπλέον έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας με αντιπροσώπους από όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του οργανισμού του.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες με επικεφαλής το λειτουργό ασφάλειας και υγείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις ζητηθεί τούτο γραπτώς από όλους τους αντιπροσώπους ασφάλειας ή τον εργοδότη ή αμέσως µετά από εργατικό ατύχημα ή σοβαρό περιστατικό και εξετάζει τα γεγονότα και τα αίτια σε σχέση µε αυτό.

• Ο εργοδότης κοινοποιεί γραπτώς τη σύνθεση των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Παρέχει στους αντιπροσώπους ασφάλειας και στα άλλα µέλη κάθε δυνατή διευκόλυνση, για σκοπούς πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
• Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και παρακολούθηση της προόδου σε σχέση µε την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων.
• Έχουν γίνει και οργανώνονται προγράµµατα για την αντιμετώπιση, πληροφόρηση και εκπαίδευση των µελών των επιτροπών ασφάλειας και υγείας για να είναι σε θέση να διαδραματίζουν σωστά το ρόλο τους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο εργοδότης υποχρεούται και τηρεί μητρώο σοβαρών περιστατικών και εργατικών ατυχημάτων, γνωστοποιεί δε τούτο όπου απαιτείται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν υιοθετήσει πλήρως τη Νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας και έχουν συμφωνήσει µε τους εργοδοτουµένους το κείμενο πολιτικής το οποίο περιλαμβάνει µε σαφήνεια τη δέσμευση του Δήμου και έχουν περιλάβει στους Προϋπολογισμούς του κάθε τμήματος και υπηρεσίας την παροχή ικανοποιητικών πόρων για εφαρμογή της πολιτικής, για επίτευξη ψηλών επιπέδων ασφάλειας και υγείας έχοντας την ίδια ή μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα από άλλα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Είναι μια νέα σύμβαση εργοδοτουµένων και διεύθυνσης υπογεγραμμένη.

Η δέσμευση του Δήμου είναι έμπρακτη αναφορικά µε τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας παράλληλα οι εργοδοτούµενοι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την δική τους αλλά και των άλλων προσώπων ασφάλεια και υγεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
• Να χρησιμοποιούν σωστά τα μηχανήματα, εργαλεία και οτιδήποτε άλλο προστατευτικό εξοπλισμό τους παρέχεται.
• Να εργάζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας τους οι οποίες απορρέουν  από το σύστημα ασφάλειας και υγείας και τους έχουν δοθεί γραπτώς.
• Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας ή να παρακάμπτουν, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων
• Να µεταφέρουν αµέσως στον εργοδότη όλες τις ανασφαλείς καταστάσεις που παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνουν στα συστήµατα προστασίας.
• Να παρακολουθούν τα σχετικά µαθήµατα / σεµινάρια σε θέµατα ασφάλειας και υγείας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Αγορά και αντικατάσταση νέων παιχνιδιών µε πρότυπα και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στη προσπάθεια του Δήµου για αναβάθμιση των παιχνιδότοπων.
• Αγορά νέων µηχανημάτων σαρώθρων για την καθαριότητα της πόλης.
• Αγορά νέων ανυψωτικών µηχανηµάτων για ανάγκες εργασιών σε ύψος.

ΥΓΕΙΑ
Μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας ο Δήμος Λευκωσίας έχει συνάψει συμφωνία με ιατρό εργασίας για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.
• Υπάρχει πρόγραµµα ιατρικών εξετάσεων και εµβολιασµών του εργατικού προσωπικού και τήρηση µητρώου των εµβολιασµών, ειδικά σε  άτοµα που εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες, όπως σκύβαλα και δημόσια αποχωρητήρια.

Αφαίρεση Αµιάντων / Αµιαντοφύλλων

• Μέσα στα πλαίσια της νέα Ευρωπαϊκής οδηγίας για αποξήλωση και αντικατάσταση των αµιαντοφύλλων από στέγες υποστατικών του Δήμου, έχουμε προχωρήσει στην αφαίρεση αµιαντοφύλλων από το κτίριο (Παλιάς Ηλεκτρικής, Κέντρο Καλών Τεχνών) µε εργολάβο ιδιώτη ως επίσης και στην αγορά Αγίου Αντωνίου και Τμήματος Κήπων.
• Μέσα στα σχέδια του Δήμου είναι όλα τα υποστατικά που έχουν στις στέγες ή αλλού, αμιάντους, να αντικατασταθούν. Έχει ληφθεί πρόνοια στο νέο προϋπολογισμό για χτίσιμο νέων γραφείων στην περιοχή της Χονδρικής Αγοράς όπου στεγάζονται το Τμήμα Καθαριότητας, Δημοτική Αποθήκη και άλλες Υπηρεσίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ
• Έχουν υλοποιηθεί  σεμινάρια και έχουμε εκπαιδευμένες ομάδες πρώτων βοηθειών κάρπα απινιδωτή, καθώς επίσης και ομάδες πυρασφάλειας στα υποστατικά.
• Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης σε στελέχη και διευθυντικό προσωπικό για να μπορούν να ελέγχουν και να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους.
• Βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
• Έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια όπως Σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και Έρευνα Ατυχημάτων και Συμβάντων στις Κατασκευές.
• Πρακτική εφαρμογή εκτίμησης επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
• Διαδικασίες και οδηγίες συστήματος ασφάλειας και υγείας
• Πραγματοποιούνται συχνές εσωτερικές επιθεωρήσεις για αναγνώριση ανασφαλών συνθηκών στους χώρους εργασίας.
• Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε υπηρεσίες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητάς π.χ συνεργεία συλλογής σκυβάλων.
• Ασφάλεια στους παιγνιδότοπους.
• Σχέδιο ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα.
• Προστασία της υγείας κατά τις εργασίες µε αµιαντούχα υλικά.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19
• Έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας και έχουν δοθεί σε όλα τα τμήματα του Δήμου πρωτοκολλά και διατάγματα του υπουργείου υγείας καθώς επίσης γραπτές οδηγίες και διαδικασίες ως προς τη λειτουργία τους.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προβεί σε αναλυτική μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας
σε όλα τα τμήματα, υποστατικά, παιχνιδότοπους, χώρους στάθμευσης, αγορές κλπ και έχει  εκδώσει οδηγίες εργασίας για κάθε θέση εργασίας του οργανισμού του.

Ευρίσκεται σε υλοποίηση η μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας στην Κόσιη και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε την όλη προσπάθεια µε την μελέτη Συστήματος Α & Υ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
Παρέχεται σε μεγάλο βαθμό βοήθεια από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάρχει αγαστή συνεργασία
αναφορικά µε νομοθεσίες και κανονισμούς, εκπαιδευτικά προγράμματα και κάθε τύπου που αφορά την ασφάλεια και υγεία, όπως επίσης και με εξωτερικό συνεργάτη ΕΞΥΠΠ για τον έλεγχο και εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας.