Τροχονόμοι

Η υπηρεσία των Δημοτικών Τροχονόμων δημιουργήθηκε με στόχο τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης  εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και δρα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου Αριθμός 47(Ι) του 1997.

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι που διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα που εκτελούν καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας. Αυτά είναι σχετικά περιορισμένα και αφορούν βασικά τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης εντός των δημοτικών ορίων.

Επιπρόσθετα οι Δημοτικοί Τροχονόμοι ελέγχουν την παράνομη τοποθέτηση αντικειμένων επί δημοσίας οδού, θέματα υπαίθριας εστίασης καθώς και θέματα πλανοδιοπώλησης.

Εξώδικα Πρόστιμα

Αν το καθορισμένο πρόστιμο πληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, ο παραβάτης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την 15η μέρα, το πρόστιμο αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του. Η πληρωμή του εξώδικου προστίμου γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Μετά τις τριάντα μέρες η πληρωμή του προστίμου δεν γίνεται αποδεκτή και ο παραβάτης διώκεται ποινικά.

Παρατηρήσεις, εισηγήσεις και σχόλια σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχονομικής Υπηρεσίας είναι παράκληση να υποβάλλονται γραπτώς, να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας μόνο και να αποστέλλονται είτε στη διεύθυνση
Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία
Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία
είτε ηλεκτρονικά στο municipality@nicosia.org.cy