Πρόγραμμα Αναβίωσης

Το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας καθόρισε την περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας και τους υπόλοιπους αστικούς παραδοσιακούς πυρήνες ως τα σημαντικότερα δομημένα σύνολα της πόλης. Μέσα από τη δομή και τον αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα αντικατοπτρίζουν τη στρωμάτωση πολλών αιώνων ιστορίας.

Το ιστορικό κέντρο λόγω της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής του αξίας αναγνωρίστηκε ως ένα πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας και έτσι αντιμετωπίστηκε.

Θεωρήθηκε πως αναβίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μια μακροχρόνια δράση μόνο αν αναφέρεται στην κοινωνική αναβίωση η οποία είναι προϋπόθεση της διατήρησης του κτιστού και φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου οι προτάσεις για την περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος γενικά, στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αρχιτεκτονικού δυναμικού, στη προσέλκυση νέων οικογενειών για μόνιμη διαμονή, την προώθηση της ιδιοκατοίκησης, κλπ.

Η βασική φιλοσοφία του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας είναι η εμπλοκή του δημόσιου τομέα στην προσπάθεια ενίσχυσης τόσο της βιωσιμότητας της περιοχής αλλά και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Συνδυασμένες επεμβάσεις σε διαφορετικά τμήματα της Παλιάς Λευκωσίας δημιούργησαν αλλά και θα δημιουργήσουν ακόμη αλληλοσχετιζόμενες χρήσεις γης και λειτουργίες και θα αποτελέσουν το πλαίσιο βάσης για μόνιμη αναζωογόνηση. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στη φιλοσοφία του προγράμματος αυτού είναι η ανάγκη συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος παραδοσιακών οικοδομών το οποίο μπορεί να στεγάσει νέες οικογένειες για μόνιμη διαμονή. Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει ενιαίο σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και χρηματοδοτικές απαιτήσεις και προτεραιότητες.