Δήμος Λευκωσίας - Τροχονόμοι
Τροχονόμοι

Τροχονόμοι


Η υπηρεσία των Δημοτικών Τροχονόμων δημιουργήθηκε με στόχο τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης  εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας που συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας , και δρα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου Αριθμός 47(Ι) του 1997.
Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι που διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα που εκτελούν οι Δημοτικοί Τροχονόμοι καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας και αυτά είναι σχετικά περιορισμένα και αφορούν βασικά την αστυνόμευση της στάθμευσης και την καταγγελία όσων σταθμεύουν παράνομα εντός των δημοτικών ορίων.

Εξώδικα Πρόστιμα
Ειδοποιήσεις που επιδίδονται σε πρόσωπα για διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως Οχληρίες και Στάθμευση, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου Αριθμός 47(Ι) του 1997.

Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη αν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής της.
Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του αρχικού προστίμου. Η πληρωμή του εξώδικου προστίμου γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Για παρατηρήσεις, εισηγήσεις ή σχόλια σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχιοδρομικής Υπηρεσίας ή ακόμη σχόλια, ενστάσεις για εξώδικη καταγγελία παρακαλώ όπως αυτές γίνονται εγγράφως και να απευθύνονται στον Δημοτικό Γραμματέα.