Ε/πή Ενδιάμεσου Φορέα Έργων, Παρακολούθησης, Εφαρμογής Στρατηγικής ΟΒΑΑ και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Ε/πή Ενδιάμεσου Φορέα Έργων, Παρακολούθησης, Εφαρμογής Στρατηγικής ΟΒΑΑ και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Πρόεδρος - Ελένη Λουκαΐδου

1. Ελένη Λουκαΐδου
2. Κάτια Αγρότου
3. Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
4. Νικόλας Βαλανίδης
5. Λούκας Παπαγιάννης
6. Ανδρέας Μούγης
7. Οδυσσέας Ελληνόπουλος
8. Κυριάκος Τσιμίλλης  

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2002 και το 2017 έχει μετονομαστεί με τον πιο πάνω τίτλο και τις ανάλογες αρμοδιότητες.

Ρόλος της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ενδιάμεσου Φορέα Έργων και Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
• Μελετά θέματα σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία του Δήμου Λευκωσίας και γενικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα των πολιτικών και των πρακτικών που ακολουθούνται σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διαμορφώνει εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει, μεταξύ άλλων, (α) θέματα που αφορούν τη βελτιστοποίηση της ικανότητας του Δήμου να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις που προκύπτουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και (β) τη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και την ενεργό συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους. Συνεργάζεται με την Ένωση Δήμων και άλλους φορείς όπως η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και όπου υπάρχει κοινή πολιτική στο πλαίσιο της ακολουθείται.  Ταυτόχρονα εργάζεται για τη διαμόρφωση στόχων και πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας ως ξεχωριστού οργανισμού και φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως της πρωτεύουσας που μπορεί να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Αρχών.
• Παρακολουθεί την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων για την υλοποίηση της Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης - Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Κέντρου της Λευκωσίας.
• Ενημερώνεται από τα στελέχη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που έχουν οριστεί ως ο «Ενδιάμεσος Φορέας Έργων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - Άξονας 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».
• Εξετάζει θέματα και διαμορφώνει εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, κλπ της Ε.Ε. μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπηρεσίας του Δήμου και την εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις επιδιώξεις του Δήμου.
• Εξετάζει εισηγήσεις που τίθενται ενώπιον της σχετικά με ευκαιρίες συμμετοχής του Δήμου σε πρωτοβουλίες της Ε.Ε, ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα της Ε.Ε., εξασφαλίζει από την Υπηρεσία ή με άλλες ενδεδειγμένες ενέργειες, συμπληρωματικές απόψεις και πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, διαμορφώνει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προωθεί τη συμμετοχή στη βάση των προτεραιοτήτων που διαμορφώνονται.  Όπου εμπλέκονται άλλες Επιτροπές υπάρχει στενή συνεργασία.
• Ενημερώνεται για κονδύλια της Ε.Ε. που προσφέρονται για αξιοποίηση από το Δήμο και εξετάζει θέματα σχετικά με την κατάλληλη προετοιμασία του Δήμου για αξιοποίηση τους.
• Εξετάζει τις δυνατότητες πραγματοποίησης προγραμμάτων δικοινοτικής συνεργασίας.
• Διερευνά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Ε.Ε. για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος π.χ. ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, για εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, για οικονομική στήριξη σε προσπάθειες αναβάθμισης υπηρεσιών κλπ.
• Διαμορφώνει εισηγήσεις, σε συνέχεια των πιο πάνω, σχετικά με την κατάλληλη προετοιμασία / αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.
• Προωθεί την ανάπτυξη των διασυνδέσεων, π.χ. με διδυμοποιήσεις και ειδικές συμφωνίες συνεργασίας, με πόλεις κρατών-μελών της Ε.Ε. που έχουν εμπειρία στη συμμετοχή σε προγράμματα και μπορούν να βοηθήσουν σε εκπαίδευση στελεχών του Δήμου, καθώς και συμμετοχή σε δίκτυα και προγράμματα, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Λευκωσία και στα οποία συμμετέχουν αυτές οι πόλεις.
• Εξετάζει θέματα σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε επιλεγμένα θέματα και την καλλιέργεια νοοτροπίας που να συνάδει με τη συμμετοχή στην Ε.Ε. και να συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της σε τοπικό επίπεδο.
• Εξετάζει θέματα ανάπτυξης σχέσεων με φορείς όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για εκπόνηση μελετών σχετικών με τα πιο πάνω προς όφελος του Δήμου.