Επιτροπή Εντός των Τειχών Πόλης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Εντός των Τειχών Πόλης
Πρόεδρος -  Αστέρω Ευσταθίου (ΔΣ 21/10/21)

1. Ισαβέλλα Τύμβιου (ΔΣ 17/5/2018)
2. Τούλα Άνιφτου
3. Άριστος Δράκος
4. Κώστας Πέτσας
5. Ανδρέας Κανάρης
6. Αστέρω Ευσταθίου (ΔΣ 21/10/21)
7. Κυριάκος Τσιμίλλης

Ρόλος της Επιτροπής

Η επιτροπή:
• Εξετάζει προτάσεις για την πρόοδο και αναβάθμιση της Εντός των Τειχών Πόλη. Μελετά προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις για την ουσιαστική δημόσια επένδυση στις περιοχές αυτές σε έργα υποδομής ή/και παροχή κινήτρων / χορηγιών (σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις), για την ενθάρρυνση της ανάληψης έργων και επενδύσεων που θα συμπληρώσουν τις δημόσιες παρεμβάσεις με στόχο την ανάσχεση της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης.
• Παρακολουθεί την πορεία των διαφόρων σημαντικών έργων και δράσεων στην Εντός των Τειχών Πόλη και προβαίνει σε εισηγήσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
• Παρακολουθεί την υλοποίηση σχεδίων χορηγιών και έργων υποδομής που υλοποιούνται στην Εντός των Τειχών Πόλη, επιλαμβάνεται προβλημάτων και δυσκολιών που παρουσιάζονται.
• Ασχολείται με θέματα πολιτικής τα οποία αφορούν την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Λευκωσίας και τη Λαϊκή Γειτονιάς.
• Ασχολείται με θέματα πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισμού και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Επαρχίας Λευκωσίας.
• Μελετά και επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της περιοχής των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου, της Λαϊκής Γειτονίας και άλλων περιοχών / έργων της Εντός των Τειχών Πόλης.
• Μελετά και επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κατοικιών και άλλων υποστατικών (π.χ. Πολυεργαστηριακό Κέντρων Χρυσαλινιώτισσας) του Έργου Αναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας.