Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας
Πρόεδρος - Νεόφυτος Νεοφύτου
 
1. Γιώργος Παναγιώτου
2. Κάτια Αγρότου
3. Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβίου
4. Νεόφυτος Νεοφύτου                                                       
5. Λούκας Παπαγιάννης
6.Κώστας Χαραλάμπους (ΔΣ 6/4/2023)
7. Όλγα Μαρουδιά
8. Κυριάκος Τσιμίλλης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή:
  • Εξετάζει θέματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και την Καθαριότητα της πόλης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή διαμορφώνει και υποβάλλει εισηγήσεις για την κήρυξη δημοσίων οχληριών και τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρόκλησης θορύβου και ενόχλησης σε περιοίκους από τη λειτουργία νυκτερινών κέντρων ή άλλων υποστατικών.
  • Προωθεί τη λήψη μέτρων στις περιπτώσεις ακατοίκητων / απεριποίητων υποστατικών ή εναπόθεσης αχρήστων αντικειμένων σε διάφορα σημεία με τρόπο που επηρεάζεται η καλή εικόνα της πόλης και οι ανέσεις των περιοίκων, και διασφαλίζει την ύπαρξη συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας μέσω της λήψης μέτρων που προβλέπει ο Περί Δήμων Νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης και η ενημέρωση των Δημοτών για τη διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη.
  • Όσον αφορά τις υποθέσεις δημοσίων οχληριών η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει την ευθύνη: α) για την εποπτεία / εντοπισμό των υποθέσεων όπου προκαλείται δημόσια οχληρία είτε μετά από καταγγελία δημότη είτε αυτεπάγγελτα β) για τη στοιχειοθέτηση κάθε υπόθεσης οχληρίας και την υποβολή προς την Επιτροπή σχετικής έκθεσης για έγκριση σε δημόσια οχληρία γ) για την παρακολούθηση κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υποβολή έκθεσης για λήψη δικαστικών μέτρων αν χρειάζεται.