Επιτροπή Προσφορών

Πρόεδρος - Ανδρέας Μούγης

1. Γιώργος Παναγιώτου
2. Άριστος Δράκος
3. Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
4. Λούκας Παπαγιάννης (ΔΣ 3/5/2018)
5. Μπέττυ Κουσουλίδου
6. Ανδρέας Μούγης
7. Κώστας Χαραλάμπους (ΔΣ 6/4/2023)
8. Αντώνης Αντώνη
9. Βαλέριος Δανιηλίδης
10. Κυρίακος Τσιμίλλης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή Προσφορών συστήνεται από το Συμβούλιο Προσφορών. Το Συμβούλιο Προσφορών για κάθε Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συστήνεται με βάση τον Περί Δήμων Νόμο. Το Συμβούλιο Προσφορών έχει εξουσία να αποφασίζει για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων, που αφορούν τον συγκεκριμένο Δήμο.
 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως και η σύσταση της καθορίζονται από την ΚΔΠ 243/2012.
 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών είναι ο Δήμαρχος.
 
Το Συμβούλιο Προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου 1 του άρθρου 90 του Ν.73(Ι)/2016 συστήνει Επιτροπή Προσφορών, από τα μέλη του, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Έγκριση των εγγράφων του διαγωνισμού και των επιτροπών αξιολόγησης που εμπίπτουν στα όρια της δικαιοδοσίας της
  • Μελέτη των εκθέσεων αξιολόγησης των προσφορών που ετοιμάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
  • Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας μέχρι ποσού € 50.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.
  • Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων εκτιμώμενης αξίας μέχρι ποσού € 100.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.
  • Υποβολή εισηγήσεων στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφορών, για συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του κανονισμού 4, δηλαδή για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών πέραν των € 50.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια και για δημόσιες συμβάσεις έργων εκτιμώμενης αξίας πέραν των € 100.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.
  • Όπου την εξουσία για ανάθεση μιας σύμβασης έχει η Επιτροπή Προσφορών, αυτή αφού μελετήσει την έκθεση αξιολόγησης και αφού λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία που τίθενται ενώπιον της έχει εξουσία ανάλογα με την  περίπτωση, να αναθέσει τη σύμβαση σε συγκεκριμένο προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού.
  • Η απόφαση για ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Νομοθεσία
 
- Ν. 73(Ι)/2016 Νόμος που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και για συναφή θέματα του 2016.
- Κ.Δ.Π. 138/2016 που τέθηκε σε ισχύ 28.4.2016
- ΚΔΠ 243/2012 που τέθηκε σε ισχύ από 6.7.2012 και αφορούν τους Δήμους.