Πολεοδομική Επιτροπή

Πρόεδρος - Γιώργος Μεσαρίτης
 
1. Χρύσανθος Φάκας
2. Γιώργος Παναγιώτου
3. Κάτια Απέγητου
4. Γιώργος Μεσαρίτης
5. Κώστας Πέτσας
6. Κώστας Μαυρίδης
7. Αντώνης Αντώνη
8. Κυριάκος Τσιμίλλης
9. Βαλέριος Δανιηλίδης
 
Ρόλος της Πολεοδομικής Επιτροπής:
  • Εξετάζει αιτήσεις ανάπτυξης (αιτήσεις πολεοδομικής άδειας)
  • Εξετάζει Πολεοδομικά θέματα: Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, Σχέδια Περιοχής καθώς και ενστάσεις αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο.
  • Εξετάζει Ρυθμιστικά Σχέδια
  • Μελετά θέματα που χρήζουν εμβάθυνσης και τα οποία παραπέμπονται στην Πολεοδομική Επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Είναι αρμόδια για τον καθορισμό Πολιτικής και Κριτηρίων με βάση τη διακριτική ευχέρεια που δίνει στην Πολεοδομική Αρχή το Τοπικό Σχέδιο, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός των αιτήσεων και (α) η Τεχνική Υπηρεσία να έχει αντικειμενικά κριτήρια στην εξέταση αιτήσεων και (β) η προσέγγιση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλα τα θέματα να είναι δίκαιη και ομοιόμορφη.
  • Να βρίσκεται σε επικοινωνία και συναντάται με δημότες, άτομα ή ομάδες, επιστημονικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς, για αιτήσεις ανάπτυξης ή θέματα που αφορούν την περιοχή τους ή την πόλη γενικότερα, καθώς και όταν η Πολεοδομική Επιτροπή χρειαστεί τη συμβολή τους.