Πολεοδομική Επιτροπή

Πρόεδρος - Γιώργος Μεσαρίτης
 
1. Χρύσανθος Φάκας
2. Γιώργος Παναγιώτου
3. Κάτια Απέγητου
4. Γιώργος Μεσαρίτης
5. Κώστας Πέτσας
6. Ανδρέας Μούγης (ΔΣ 6/4/2023)
7. Αντώνης Αντώνη
8. Κυριάκος Τσιμίλλης
9. Βαλέριος Δανιηλίδης
 
Ρόλος της Πολεοδομικής Επιτροπής:
  • Εξετάζει αιτήσεις ανάπτυξης (αιτήσεις πολεοδομικής άδειας)
  • Εξετάζει Πολεοδομικά θέματα: Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, Σχέδια Περιοχής καθώς και ενστάσεις αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο.
  • Εξετάζει Ρυθμιστικά Σχέδια
  • Μελετά θέματα που χρήζουν εμβάθυνσης και τα οποία παραπέμπονται στην Πολεοδομική Επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Είναι αρμόδια για τον καθορισμό Πολιτικής και Κριτηρίων με βάση τη διακριτική ευχέρεια που δίνει στην Πολεοδομική Αρχή το Τοπικό Σχέδιο, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός των αιτήσεων και (α) η Τεχνική Υπηρεσία να έχει αντικειμενικά κριτήρια στην εξέταση αιτήσεων και (β) η προσέγγιση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλα τα θέματα να είναι δίκαιη και ομοιόμορφη.
  • Να βρίσκεται σε επικοινωνία και συναντάται με δημότες, άτομα ή ομάδες, επιστημονικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς, για αιτήσεις ανάπτυξης ή θέματα που αφορούν την περιοχή τους ή την πόλη γενικότερα, καθώς και όταν η Πολεοδομική Επιτροπή χρειαστεί τη συμβολή τους.