Επιτροπή Προσωπικού

Πρόεδρος - Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος
Αν. Πρόεδρος - Χρίστος Ιωσήφ  από 01/01/2017 - 30/06/2019 & 01/04/2023 - 31/05/2024
Αν. Πρόεδρος - Κυριάκος Φωτιάδης από 01/07/2019 - 31/12/2021 & 01/01/2022 - 31/03/2023

1. Γιώργος Παναγιώτου
2. Κυριάκος Φωτιάδης
3. Τούλα Άνιφτου
4. Χρίστος Ιωσήφ                                                              
5. Νεόφυτος Νεοφύτου
6. Οδυσσέας Ελληνόπουλος
7. Αστέρω Ευσταθίου
8. Όλγα Μαρουδιά
9. Αντώνης Αντώνη
10. Κυριάκος Τσιμίλλης

Oι αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετίζονται με εργασιακά θέματα και αφορούν κυρίως την  διαμόρφωση εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των θέσεων της δημοτικής υπηρεσίας και των γενικών όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων, με εξαίρεση τις προσλήψεις εργατικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της προβλεπόμενης από τον Νόμο Τριμελούς Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών.

Ειδικότερα η Επιτροπή:
  • Υποβάλλει εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέσπιση κανονισμών και υιοθέτηση πολιτικών σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας
  • Ασχολείται με τη σύνταξη σχεδίων υπηρεσίας
  • Ενεργεί ως επιτροπή αξιολόγησης των καταλληλότερων υποψηφίων για διορισμό και υποβάλλει σχετικές συστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
  • Μελετά όλες τις περιπτώσεις προαγωγής / αφυπηρέτησης υπαλλήλων
  • Επιλαμβάνεται παραπόνων/αιτημάτων των μελών του προσωπικού (εργατών και υπαλλήλων)
  • Προβαίνει σε εισηγήσεις σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες για τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα ζητήματα
  • Ενημερώνεται για τη στοχοθέτηση του προσωπικού και για τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης υπαλλήλων που βασίζεται σε αυτή