Επιτροπή Αγορών

Πρόεδρος: Κυριάκος Φωτιάδης (ΔΣ 6/7/2023)

1. Κυριάκος Φωτιάδης
2. Νεόφυτος Νεοφύτου
3. Οδυσσέας Ελληνόπουλος

Ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή:
  • Ασχολείται με θέματα πολιτικής τα οποία αφορούν τις δημοτικές αγορές
  • Εξετάζει θεσμικές αλλαγές και αλλαγές συστημάτων λειτουργίας
  • Ασχολείται γενικά με όλα τα θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τη λειτουργία των δημοτικών λιανικών αγορών, της δημοτικής αγοράς χονδρικής πώλησης και των λαϊκών αγορών.