Διαχειριστική Επιτροπή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Διαχειριστική Επιτροπή
1. Πρόεδρος - Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος
2. Χρίστος Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος (ΔΣ 6/4/2023)
3. Κυριάκος Φωτιάδης
4. Ελένη Λουκαΐδου
5. Χρύσανθος Φάκας
6. Άριστος Δράκος
7. Κάτια Απέγητου   
8. Κώστας Πέτσας (ΔΣ 20/4/2023)
9. Νεόφυτος Νεοφύτου
10. Μπέττυ Κουσουλίδου
11. Γιώργος Μεσαρίτης
12. Ανδρέας Μούγης
13. Οδυσσέας Ελληνόπουλος
14. Αντώνης Αντώνη
15. Κυριάκος Τσιμίλλης
16. Βαλέριος Δανιηλίδης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Περί Δήμων Νόμου 111/85 η Διαχειριστική Επιτροπή:
  • Ετοιμάζει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και τους υποβάλλει τον κατάλληλο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
  • Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του Δήμου και τους υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
  • Μόλις γίνει ο τελικός έλεγχος των ετησίων λογαριασμών του Δήμου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, φροντίζει για τη γνωστοποίηση της ετήσιας έκθεσης με όποιο τρόπο αποφανθεί κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Εξετάζει θέματα που αφορούν την διαχείριση των πόρων του Δήμου
  • Επιλαμβάνεται άλλων θεμάτων που τυχόν της ανατεθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η Διαχειριστική Επιτροπή:
Παρακολουθεί την πρόοδο όλων των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, εξετάζει προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Δήμαρχο ή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπισή τους.
 
Μελετά τα ευρήματα, τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή για το Δήμο, που προκύπτουν μετά από τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο και αφού ενημερωθεί για τις θέσεις/ απόψεις / σχόλια της υπηρεσίας τοποθετείται ανάλογα.
 
Μελετά τα ευρήματα και τις εισηγήσεις του εξωτερικού Εσωτερικού Ελεγκτή  αναφορικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και  τους πιθανούς κινδύνους που εντοπίζονται και αφού ενημερωθεί για τις θέσεις/ απόψεις / σχόλια και εισηγήσεις της διοίκησης τοποθετείται ανάλογα.